موج تغییرات در قدیمی ترین باشگاه شمالغرب کشور/ مدیران ماشین‌سازی استعفا کردند

نخبگان و امریکای جدیدبه دنبال کسب نتایج ضعیف و دور از انتظار ماشین سازی تبریز و استعفای سرمربی این تیم،