دبیرکل سازمان ملل خواستار لغو دستور سیاست مهاجرتی ترامپ شد

ادعاهای مشاور امنیت ملی آمریکا دربارۀ آزمایش موشکی ایرانتسنیم نوشت: دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان توقف فرمان اخیر دونالد ترامپ