معاون قضایی دادستان کل کشور: عدم مستندسازی زمین های دولتی زمینه را برای ورود متصرفان فراهم می کند

روایت استاندار ایلام از آخرین دیدار با آیت‌الله هاشمی رفسنجانیمعاون قضایی دادستان کل کشور گفت: سودجویان برای تصرف و به