بررسی مشکلات مخابراتی شهرک‌های صنعتی استان با حضور مدیرعامل مخابرات لرستان

روستای ونایی می تواند یک قطب گردشگری نمونه در لرستان و کشور باشدرییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی