استاندار مازندران برترین استاندار سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور

دستگیری مهاجم لیگ برتری به دلیل رانندگی در حالت مستیمزد تلاش موثر استاندار مازندران در جهت اجرای مناسب این اقدام