2 هزار قلم شی تاریخی از موزه ملی به استان سمنان منتقل شد

خاتم سازی یک هنرمند شیرازی از موزه ویکتوریا و آلبرت لندن سر درآوردمسئول موزه های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع