مبارزه با قاچاق، اولویت نیروی انتظامی در سال جدید

ورزشگاه آزادی در اینستاگرام فیفافرمانده نیروی انتظامی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش مبارزه و مقابله