فیلم | لحظه تیراندازی به یکی از مقامات کنسولی آمریکا در مکزیک

رئیس سابق سیا درباره نزدیکی ترامپ به روسیه هشدار دادمردی مسلح به یکی از مقامات کنسولی آمریکا در مکزیک تیراندازی