فیلم | تعقیب و گریز در فرودگاه | حرکات جنون‌آمیز متهم و ورود خودرو به سالن فرودگاه

مدیریت بسته، تلویزیون باز!راننده‌ای که تحت تاثیر مواد مخدر قرار داشت با خودروی خود وارد فرودگاهی در روسیه شده و