بررسی فعالیت های عرصه خدمت رسانی در مدیریت های توزیع برق گرمسار و آرادان

2 هزار قلم شی تاریخی از موزه ملی به استان سمنان منتقل شدمدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان در بازدید