فیلسوف فرهنگ، عضو شورای سیاستگذاری اعتلای علوم انسانی شد

مدیر صندوق بین المللی پول به اتهام فساد مالی در فرانسه محاکمه می‌شوددکتر رضا داوری اردکانی، عضو شورای سیاستگذاری طرح