فرماندار فردیس: مهمترین و تخصصی ترین وظایف فرمانداری در حوزه سیاسی امنیتی است

نبض اقتصاد شهر در دل اصناف می تپدفرماندار شهرستان فردیس گفت : ما هیچ هدفی جزء اسایش و ارامش مردم