طعنه فردوسی‌پور به اشتباهات داوری این هفته لیگ!

دلیل کم‌آبی بالیقلو چای اردبیل اجرای پروژه پل قدس نیستعادل فردوسی‌پور بعد از آنالیز داوری بازی‌های لیگ برتر گفت داوران