حمایت غرضی از کابینه پیشنهادی روحانی؛ گزینه‌ها باتجربه‌اند

پرداخت 10 میلیارد تومان از اعتبارات شهرداری به ستاد اربعینمحمد غرضی می‌گوید: کابینه پیشنهادی دوازدهم کابینه‌ای کارشناسی است و سیاسی