عکس | تاثر آتش‌نشانان هنگام دریافت خبر بیرون کشیده شدن پیکر همکارشان از زیر آوار

عکس | تلاش شجاعانه یک قهرمان برای کمک به یاران آتش‌نشانشدر تصاویر زیر تاثر آتش‌نشانان ایستگاه شماره سه نادری را