آقای آجورلوی عزیز، این رفتار با سروش بعید بود

تهران به یک کارگاه عملیات عمرانی تبدیل شده/ سالی ۳۶سانتی‌متر فرونشست!روی صحبتم با سرداری‌ست که مدیریت ورزشی‌اش را قبول دارم.