پارلمان کردستان عراق با برگزاری رفراندوم موافقت کرد

هیلی: ترامپ درباره ایران با روسای جمهور کشورهای هم‌پیمان گفتگو خواهد کردمهر نوشت: پارلمان کردستان عراق با برگزاری همه پرسی