لزوم ساماندهی حمل و نقل زائرین عراقی و پاکستانی شهر قم

هیاهوی مجازی هندبالفرماندار قم گفت: عموما حمل و نقل زائرین عراقی و پاکستانی در معابر مرکز شهر انجام می‌شود که