طرح ملی تاب آوری اجتماعی زنان در ایلام اجرا می شود

ثبت جهانی پته کرمانایرنا نوشت:مشاور استاندار و مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری ایلام گفت: طرح ملی تاب آوری اجتماعی