320 فرصت شغلی برای مددجویان استان اردبیل ایجاد شده است

گلیم بافی از پارس تا پاریسمدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اردبیل از ایجاد 320 فرصت شغلی برای مددجویان استان