فیلم | شعار نامزدهای اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری

تصاویری از بهترین فضاهای اداری فوق فناورانه که آرزوی کار در آنها را داریدشعار نامزدهای اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که