2هزار بسته بهداشتی و فرهنگی در مدارس استان توزیع شد

۵۸۱ داوطلب انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در پلدخترتایید صلاحیت شدرئیس اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش لرستان

مرکز توانبخشی، ورزشی و فرهنگی ایثار بوشهر افتتاح شد

ترکیش ایرلاینز، سومین ایرلاین قاره اروپا به لحاظ جابجایی مسافراندر آیینی با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید