بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در ایستگاه پایانی

تشکر سردار سلیمانی از رهبر انقلاب؛ عمر ناقابلم فدای وجود ارزشمند حضرتعالیآیین پایانی نمایشگاه مطبوعات با حضور دبیر شورای عالی