کاهش آمار مراجعه سرپایی بیماران به پزشک و مراکز درمانی پس از طرح تحول سلامت

تبریک پنه لوپه کروز به فرهادی: آفرین اصغر/ عکسنظام های سلامت در تمام جهان همواره باید تلاش کنند خدمات سلامتی