سرویس «حساب چند کاربره» در دسترس مشترکان دائمی نیز قرار گرفت

اکران فیلم‌های ترکی در ایرانایرانسل ویژگی‌های جدیدی را به سرویس «حساب چند کاربره» خود افزوده و امکان استفاده از آن