تصاویر | رونمایی تویوتا از یک ربات پوشیدنی برای کمک به افراد ناتوان و سالمند

آغاز لیگ هفدهم در داغ‌ترین ماه سالتویوتا از یک ربات پوشیدنی برای کمک به افراد ناتوان و فلج رونمایی کرد.