مهاجم سابق استقلال به داد بوکانی ها رسید | شهرداری ارومیه مدعی تر از قبل

اطلاعات ۳ میلیون و ۱۵۵هزار نفر از جمعیت آذربایجان غربی ثبت شدشهرداری ارومیه و سردار بوکان نمایندگان آذربایجان غربی در