تصویر و توئیت معنادار حسن روحانی پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری

رییس جمهوری پس از حضور در وزارت کشور و ثبت نام برا انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در حساب شخصی خود