نسخه روزنامه جوان برای شورای نگهبان: خودشیفتگان متوهم را تایید صلاحیت نکنید

روزنامه جوان در یادداشتی با برشمردن ویژگی های روانی و شخصیتی برخی کاندیداها و بی آنکه نامی از احمدی نژاد