روایت نهاوندیان از گام دیگر دولت یازدهم در راستای تعامل سازنده با جهان

تخریب سنگ قبر یکی از بزرگان موسیقیمحمد نهاوندیان رئیس دفتر، رئیس جمهور طی یادداشتی به سفر روحانی به سه کشور