عون: روابط لبنان با عربستان مانعی برای روابط نزدیک با تهران نیست

سیم آخر منصوریان در جلسه آنالیز؛ باشگاه صاحب ندارد؟نسنیم نوشت: رئیس‌جمهور لبنان، پس از سفر به عربستان سعودی گفت روابط