تصاویر | انفجار قوطی‌های رنگ، ساختمان در حال ساخت را فرو ریخت

منوچهر شاهسواری: اسکار فرهادی تعظیم جهان به هنر ایران بودآتش‌سوزی ساختمان هفت طبقه در حال ساخت در محله مرتضی گرد