جهانگیری: گمان می‌کردیم با رتبه‌بندی رضایت معلمان جلب شود، اما این اتفاق نیافتاد

انباشت مطالبات شهروندان از شهرداری تهران/ از سدمعبر اصناف تا آلودگی صوتی بزرگراه‎‌هامعاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اهمیت آموزش

استاندار سمنان:اجرای دولت الکترونیک رضایت مندی مردم را به دنبال خواهد داشت

استاندار سمنان:وضعیت امنیتی استان سمنان بسیار مطلوب استمحمدرضا خباز در کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان گفت: اجرای طرح دولت الکترونیک