وضعیت تامین آب مورد نیاز ناحیه صنعتی شهرکرد به مرز قرمز رسید

فراخوان نخستین جشنواره فیلم تبریزفرماندار شهرستان شهرکرد گفت: وضعیت تامین آب مورد نیاز ناحیه صنعتی شهرکردبه مرز قرمز رسید. فراخوان