ربیعی: سخت‌کوشی در دولت پیشرفت، بهتر از ادعای دویدن در دولت پسرفت است

پیوندی مبارک میان سینما و صنایع دستیوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سخت‌کوشی در دولت پیشرفت،