ایندیپندنت: دو کشته در تیراندازی در خیابان شانزلیزه پاریس

تیراندازی در فرانسه/ کشته شدن یک افسر پلیسایرنا نوشت: ایندیپندنت از تیراندازی درخیابان شانزالیزه پاریس و کشته شدن دو نفر