۶ دلیل که بسیاری از جمهوریخواهان و محافظه‌کاران از ترامپ واهمه دارند

زهیوی در الشحانیه 10 می‌پوشدتسنیم نوشت: بسیاری از جمهوریخواهان و محافظه کاران آمریکایی به صورت علنی یا خصوصی، ترس و