دست باج خواهی با صرفه جویی و مدیریت مصرف مردم کوتاه خواهد شد

بازدید شهردار آمل از ویترینی که آرامش عطا میکندفرماندار بابل در جلسه شورای اداری بابل گفت: تردید نداریم که مردم