تصاویر | در حوالی نوروز | گذری از کنار دستفروشان خیابان لبافی‌نژاد

کرملین: برنامه ریزی سفر روحانی به مسکو در حال انجام استدستفروشان در روزهای پایانی سال در خیابان لبافی‌نژاد بساط پهن