استان اردبیل یکی از قطب‌های دامپروری کشور محسوب می‌شود

کاهش ۱۰ درصدی سرقت در سطح استان اردبیلرئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: حمایت از مراکز دامپروری استان اردبیل