خبر کشف و سپس تکذیب کشف ٨ خمره قدیمی در خیابان اکباتان شهر همدان!؟

مادری به همراه ۳ دخترش قربانی تصادف بین جاده ای گچساران-بهبهاندر پی انتشار خبری مبنی بر کشف 8 خمره قدیمی