خداحافظی هرتابرلین با المپیک اشتادیون؛ پیش به سوی خانه جدید

تصاویر | راهپیمایی نمازگزاران تهرانی در حمایت از شیخ عیسی قاسمتیم هرتابرلین آلمان استادیوم جدیدی خواهد ساخت. تصاویر | راهپیمایی