حمیدرضا کاظمی: مردم از وضعیت مدیریت استان رضایت ندارند

بهره برداری دو طرح تولیدی در شهرکهای صنعتی اردبیلخانه ملت نوشت:نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس