ایران ۵ هواپیما حامل مواد غذایی به قطر ارسال کرد

اخاذی مأموران قلابی مالیاتیتسنیم نوشت: سخنگوی شرکت ایران ایر گفت: «تاکنون ۵ فروند هواپیما حامل مواد غذایی فاسدشدنی نظیر میوه