بهترین مربی جهان در سال ۲۰۱۶:من 60 ساله تازه شروع کردم؛دختر 30 سالم ناامید است!

جوانمردان فوتبال دنیا این کلمبیایی‌های باگذشت بودند!کلودیو رانیری بهترین مربی سال ۲۰۱۶ شد. جوانمردان فوتبال دنیا این کلمبیایی‌های باگذشت بودند!