وزیر جهاد کشاورزی: فاصله تولید تا بازار مصرف محصولات کشاورزی باید کاهش یابد

سرمایه های پرداخت شده به بخش خصوصی باید در خط تولید کار گرفته شودوزیر جهاد کشاورزی گفت: امروز باید قبل