رئیس جمهور پاکستان راهی بیمارستان شد

جهانگیری در گفتگو با حیدرالعبادی: هدایت همزمان نبردموصل و مراسم‌اربعین‌حسینی نشانگر اقتدار عراق استتسنیم نوشت: «ممنون حسین» رئیس جمهور پاکستان