جلسه دادگاه جوانی که برای کم کردن روی دایی اش، ماشین گرانقیمت را دزدید تا با آن به عروسی برود

نسخه روزنامه جوان برای شورای نگهبان: خودشیفتگان متوهم را تایید صلاحیت نکنیدروزنامه ایران در گزارشی به جلسه دادگاه یک گروگانگیر