پرواز آزمایشی بزرگترین هواپیمای جت دوموتوره اروپا

روابط بانکی ایران و اوکراین کلید خوردبزرگترین هواپیمای جت دوموتوره اروپا برای پرواز آزمایشی به هوا برخاست. روابط بانکی ایران