پیروزی تیم‌ملی در دیدار دوستانه مقابل منتخب‌های آفریقایی

ساخت بخشی دیگر معده انسان در آزمایشگاهتیم‌ملی در دیدار دوستانه خودش در اردوی دوبی پیروز شد. ساخت بخشی دیگر معده